แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

1.ระบุรหัสการสั่งซื้อ ที่ได้แจ้งไปทาง Email
2.ระบุบัญชีธนาคารที่ทำการชำระเงิน
3.ระบุรายจำนวนเงิน วันที่ และเวลา ที่ชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

รหัสสั่งซื้อ
ธนาคารที่ชำระเงิน
จำนวนเงิน
วันที่
เวลา
 : 
อีเมล์
เอกสารแนบ
ความเห็น